Continue to study for tomorrow's test on Mesopotamia